Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
Termin
Zostanie ustalony i podany w momencie zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy.
Start studiów październik 2021.
Sprawdź w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym - wejdź

Zajęcia
Będą odbywały się w soboty i w niedzielę, ostateczny rozkład zajęć zostanie zatwierdzony po konsultacji ze słuchaczami. Studia trwają dwa semestry, przewidzianych jest około 10 zjazdów,  program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych, na które składają się: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe. 

Warunki ukończenia studiów 
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Ocena końcowa
Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest średnią z ocen z wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów i oceny egzaminu końcowego. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.