Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek


Zasady i tryb naboru:   
Podstawą przyjęcia na studia jest rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz złożenie wszystkich wymienionych niżej dokument
  • kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzoną przez Uczelnię – oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  • 1 aktualna fotografia.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Limit miejsc:      15

Warunek przyjęcia:      
Dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów zgłoszonych w tym samym dniu, o przyjęciu na studia decyduje komisja kwalifikacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń:     
Rekrutacja trwa  do 20.09.2021r.

W roku akademickim 2019/2020 w 7 edycji studiów podyplomowych "Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków" prowadzonych na WKŚiR, ZUT w Szczecinie uczestniczyło 14 słuchaczy. Wszyscy z sukcesem zakończyli kolejną edycję studiów podyplomowych.


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego proszę o przesłanie skanu dokumentów na adres e-mail: hanna.siwek@zut.edu.pl


LINK DO INTERNETOWEGO SYSTEMU REKRUTACJI
Internetowy System Rekrutacyjny - wejdź